หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
ประจำงวดที่ 12 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
ประจำงวดที่ 11 ประจำปี 2560
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2560

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 ประจำงวดที่ 10 ประจำปี 2560


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นางพิทยาภรณ์ อวัชนากร

นางพิทยาภรณ์  อวัชนากร
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

การปฏิบ้ติหน้าที่
1.ควบคุมงานธรุการของ กศจ. และคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
2.ควบคุม กำกับ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป บริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ งานระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานบริหารงานบุคคล และงานพัฒนาองค์กร ตลอดจนดูแลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
3. รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
4. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชกาารประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 

การติดต่อประสานงาน
Tel: 087-6607201
E-mail.: naihappy93@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นายณัฐพล หมื่นตาบุตร


นายณัฐพล  หมื่นตาบุตร
ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
การปฏิบัติหน้าที่
1.งานจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ควบคุมจัดทำทะเบียนเงินทดรองราชการ เบิก-จ่ายเงินและจัดทำบัญชีเงินทดลองราชการ
2. นำส่งคืนเงินงบประมาณ ทำรายการเบิกหักผลักส่งในระบบ GFMIS จัดทำสมุดบัญชีและทะเบียนคุมตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
3. จัดวางระบบควบคุมภายใน และประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. บันทึกรายการตัดต่ายชำระเงิน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในระบบ จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ทำรายละเอียดฎีกาค้างจ่าย
5. รับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา และบันทึกรายการในระบบ GFMIS และพักล้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

การติดต่อประสานงาน
Tel : 081-3876901
E-mail : muntaboon@gmail.com

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

นางเปรมใจ ยะม่อนแก้ว

+
นางเปรมใจ  ยะม่อนแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
การปฏิบัติหน้าที่
1. ตรวจสอบอนุมัติขอเบิกค่าเช่าบ้าน ควบคุมการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณ ควบคุมการยืมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ทำแผนงานากรปฏิบัติการประจำปี 
2. เบิกจ่ายเงินเดือน กบข. เงินลูกจ้างประจำ กสจ. ลูกจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคม ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
3. ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินบำเหน็ญ-บำนาญ เงินเพิ่มบำนาญ ชคบ. ชรบ. งานเบิกจ่ายเงินบำเหน็จตกทอด เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  
4. ทำทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเช็ค เบิกจ่ายเงินการควบคุมค่าสาธารณูปโภค 

การติดต่อประสานงาน
Tel : 081-7965889
E-mail : p.kung2507@gmail.com